Adatvédelmi nyilatkozat

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A www.ezoportal.hu honlapon – beleértve a webshop-ot is –az Ezoportal Spirit Kft (Üzemeltető) honlapja üzemel, melynek használata során a honlapon hírlevélre feliratkozó felhasználó (a felhasználó a továbbiakban megfelel a lenti„érintett” fogalomnak) alábbi adatait az üzemeltető kezeli. Üzemeltető (Üzemeltető a továbbiakban megfelel a lenti „Adatkezelő” fogalomnak)az adatok kezelésével összefüggésben ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit, használóit, valamint a hírlevélre feliratkozókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elvekről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A honlap használatával, illetve a hírlevélre történő feliratkozással Ön a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeket, tudnivalókat elfogadja. Az Üzemeltető a honlapon a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alapjogot, melynek tartalma szerint mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez.

Fogalmak : Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.. törvény (továbbiakban Infotv.) rendelkezik az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályokról. Az Info tv.értelmében:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret -,valamint az azokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiségi hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti vagy szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, valamint az egészségügyi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és meghatározott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében a személyes adatok kezelésének szabályait az Info tv. állapítja meg. A honlapot bárki ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia.

Személyes adatok megadására akkor van szükség, ha a honlapon keresztül hírlevélre kíván feliratkozni. A honlapon két féle hírlevélre lehet feliratkozni. A honlappal kapcsolatos információkra, értékesítésekre az ezoportal.hu honlapon; a reklámcélú hírlevelekre az ezoportal.hu/webshop honlapon.

A személyes adatok kezelésére az Info tv.5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a hírlevélre feliratkozó felhasználók önkéntes adatszolgáltatása alapján kerül sor, amely egyben a megadott adatok kezeléséhez történő hozzájárulásnak is minősül. Amennyiben nem kíván személyes adatot megadni, illetve nem szeretné, hogy azokat az Üzemeltető a jelen nyilatkozatban foglaltak szerint kezelje, ne iratkozzon fel hírlevélre.

A webshopon hírlevélre regisztrált Felhasználó a fentieken túlmenően kifejezetten elfogadja azt is, hogy Szolgáltató a Felhasználó által megadott email címre a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv ( a továbbiakban: Reklám tv.) rendelkezéseivel összhangban közvetlen üzletszerzés céljából tájékoztassa az aktuális ajánlatokról, akciókról.

Kezelt adatok köre

Az Adatkezelő a honlap látogatása és a hírlevélre feliratkozás során rendelkezésre bocsátott alábbi adatokat kezeli.

1. A hírlevélre feliratkozás során kötelezően meg kell adni a következő személyes adatokat:

- név

- e-mail cím

2. A honlapok látogatása, használata során az Adatkezelő rögzíti az Ön számítógépének internet címét (IP cím), azt hogy mikor milyen tartalmat nézett meg a honlapon, mely a honlap meglátogatásának kezdő és befejező időpontját, a böngésző és az operációs rendszer típusát. Ezen adatok naplózását a rendszerfolyamatosan végzi, kizárólag statisztikai célból. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra személyes adatokkal,amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne. Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat.

Az adatkezelés célja

A hírlevélre feliratkozás során kötelezően megadandó személyes adatok kezelése hírlevél küldéshez, illetve a webshopban hírlevélre feliratkozók esetén direkt marketing levelek küldéséhez szükséges, ezt a célt szolgálja.

Az adatkezelés időtartama

A hírlevélre feliratkozás során, illetve a webshopban hírlevélre feliratkozás során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a feliratkozással kezdődik és az adatok törléséig tart. Az adatok törlésére a felhasználó kérelmére vagy az Adatkezelő által a jelen nyilatkozatban rögzített esetben van mód. A felhasználó hozzáférését a honlaphoz vagy működését a szolgáltató átmenetileg korlátozhatja. A korlátozás nem jelenti az adatok törlését. Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg vagy az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A honlapon személyes adataikat közlők egyértelműen hozzájárulnak és kifejezetten elfogadják, hogyszemélyes adataikat az üzemeltető az adatkezeléshez szükséges technikai cselekmények elvégzése céljábólharmadik személy (Adatfeldolgozó) részére átadja. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a Magyarország területén, 24 órás őrzéssel védett szerveren, a Media Center Hungary Kft (6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6), mint Adatfeldolgozó szerverén tárolja. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek kizárólag adatfeldolgozás céljából ad át. Az Adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. Az Adatkezelő az adatfeldolgozástól eltérő célból személyes adatot harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbít és annak lehetőségét sem teremti meg. Ez nem vonatkozik azonban az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóbanfennáll-e az adattovábbítás jogalapja. Az üzemeltető együttműködik az ilyen esetekben eljáró hatóságokkal. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Tájékoztatás, hozzájárulás

A hírlevélre feliratkozó érintettek a feliratkozás megtételével kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a személyes adataikata jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak és a vonatkozó jogszabályok szerint kezeljék.Az Üzemeltető elektronikus hírlevelet kizárólag az érintettáltal a hírlevélre történő feliratkozás során megadott elektronikus levélcímre küld. A honlapon hírlevélre feliratkozott felhasználó elfogadja és hozzájárul ahhoz is, hogy a honlapról rendszeres körlevelet és hírlevelet kapjon, amely az oldallal kapcsolatos információkat, értesítéseket tartalmazhat.

A látogatók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: A megadott személyes adatok helyességéért az érintett felel. Személyes adatai kezeléséről az érintett tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről),és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás iránti kérelmet elektronikus levélben az info@lelekhang.hu címre kell eljuttatni. Az érintett tájékoztatás kérése esetén az Adatkezelő legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol. Az érintett jogosult kérni személyes adatai törlését (azaz visszavonni a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát). Ezt oly módon teheti meg, hogy Felhasználónak bármikor lehetősége van leiratkozni a hírlevelekről amennyiben nem kíván a továbbiakban az oldallal kapcsolatos információkat, értesítéseket vagy reklámcélú megkereséseket kapni, a hírlevelek végén található „leiratkozás hírlevélről” linkre kattintva.

Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli az érintett valamennyi kezelt adatát a nyilvántartásából. Az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Info tv., illetve aReklám tv.tartalmazza. Személyes adatai védelméhez való jogát azok megsértése esetén polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. Az erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Info tv. és a Reklám tv. tartalmazza.

Az adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználókra a módosított tartalmú adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket. Amennyiben bármely érintett a módosított adatvédelmi nyilatkozat tartalmával nem ért egyet, természetesen módja van a kezelt személyes adatai törlését kérni.

A honlapra vonatkozó általános tudnivalók

A honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A honlap harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll az Üzemeltető befolyása alatt. A honlap egyes részei, az Ön azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek az Önszámítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével Ön beállíthatja, meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a cookie-k használata nélkül előfordulhat,hogy nem képes használni a honlap minden szolgáltatását.

További kérdéssel illetve észrevételeivel keresse az Üzemeltetőt az info@lelekhang.huelektronikus levélcímen.

Az adatvédelmi szabályzat hatálya: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Üzemeltetőre (Adatkezelőre), az Adatfeldolgozóra, a honlapot használókra és hírlevélre feliratkozókra, továbbá, az adatkezelés során megszerzett és kezelt adatok körére.

Ezoportal NAIH nyilvántartási száma:

Ezoportal webshop NAIH nyilvántartási száma:

Üzemeltető: Ezoportal Spirit Kft. Email: info@lelekhang.hu